Language Access

Greetings in multiple langauges

At the Port of San Francisco, it is our policy to provide free language assistance to Limited English Speaking (LEP) individuals upon request. We are committed to ensuring that persons with limited English proficiency are given equal access to the Port’s services, programs, public land and facilities. 

In accordance with the Language Access Ordinance, Commission meeting notices, agendas, and minutes will be translated upon written request. Translation timelines may vary depending on the complexity of the items requested for translation. Requesting parties will be informed of an approximate timeline for the completion of translation services. 

For questions or assistance with language access related matters please contact:

  • Port of San Francisco Language Access Liaison:

All language-related complaints should be directed to the Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs (OCEIA).  If an LEP individual wishes to file a complaint, he or she may file a complaint against the Port with OCEIA by email, phone, fax, or US mail. Complaint forms are available in English, Russian, Spanish, Chinese, and Filipino. They are available for download at: http://sfgov.org/oceia/lao-complaint-process-multilingual

Direct Complaints To:

Phone: 415.581.2360  Fax: 415.581.2351
Email: civic.engagement@sfgov.org 
Mail: Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs, 50 Van Ness, San Francisco, 94102


Español

Nuestra política en el Puerto de San Francisco está centrada en proveer asistencia gratuita a las personas de dominio limitado del idioma inglés (LEP, siglas en inglés) que la pidan. Estamos comprometidos a asegurar que las personas de dominio limitado del idioma inglés tengan el mismo acceso a servicios, programas, instalaciones y terrenos públicos del Puerto.

Según la Ordenanza de Acceso a Idiomas, las notificaciones de reuniones de la Comisión, las agendas y minutas se traducirán a petición escrita. El calendario de traducción puede variar dependiendo de la complejidad de los artículos solicitados para traducir. Los solicitantes serán informados de una fecha aproximada para realizar los servicios de traducción.

Si tiene preguntas o si necesita ayuda con asuntos relacionados con el acceso a idioma por favor, póngase en contacto con:

Agente de Acceso a Idiomas del Puerto de San Francisco
Matthias Giezendanner, Supervisor de Servicios Empresariales

Correo electrónico: Matthias.Giezendanner@sfport.com

Teléfono: (415) 274-0471

Todas las quejas relacionadas con el acceso a idiomas se deben dirigir a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes (OCEIA, siglas en inglés). Si una persona de dominio limitado del idioma inglés desea presentar una queja sobre el Puerto, se puede presentar ante OCEIA por correo electrónico, teléfono, fax o correo postal. Los formularios de quejas están disponibles en inglés, ruso, español, chino y filipino, y además están disponibles para su descarga en: http://sfgov.org/oceia/lao-complaint-process-multilingual

Para quejas directas:

Teléfono: 415.581.2360 Fax: 415.581.2351

Correo electrónico: civic.engangement@sfgov.org

Correo: Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs, 50 Van Ness Avenue, San Francisco 94102


中文 

三藩市港務局(Port of San Francisco)當局的政策規定,須應請求向英語能力有限(LEP)人士提供免費的語言協助。 本局致力於確保英語能力有限人士能平等使用港務局(Port)的各項服務、計劃、公眾用地及設施。 

依據「語言服務條例」(Language Access Ordinance),委員會會議通知書、議程及會議記錄將應書面請求提供譯本。  將根據所請求的翻譯項目的難易程度而定所需的作業時間。 並會通知請求方大致的翻譯完成期限。 

如有疑問或需要提供語言服務相關事宜的協助,請聯絡:

所有與語言相關的投訴均應提交至民政及移民辦事處(OCEIA)。  若LEP人士想要提出投訴,他或她可通過電郵、電話、傳真或美國郵寄的方式對港務局提起投訴。 公眾可索取到英文、俄文、西班牙文、中文、菲律賓文譯本的投訴表。  下載網址: http://sfgov.org/oceia/lao-complaint-process-multilingual

直接投訴:

電話: 415.581.2360  傳真: 415.581.2351
電郵: civic.engagement@sfgov.org 
郵寄: Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs, 50 Van Ness, San Francisco, 94102


Filipino

Sa Port ng San Francisco, patakaran naming magbigay ng libreng tulong sa wika sa mga taong Limitado ang Pagsasalita sa Ingles (Limited English Proficient- LEP). May pananagutan kaming siguraduhin na lahat nakukuha rin ang mga tao na limitado ang pagsasalita sa Ingles  ng mga kaparehong serbisyo, programa, pampublikong lupa at pasilidad ng Port na kagaya ng iba.  

Ayon sa Ordinansa para sa Pagkuha ng mga Serbisyo sa Wika (Language Access Ordinance), isasalin ang mga abiso para sa miting ng Komisyon, agenda, o listahan ng mga talakayin, at mga napag-usapan sa miting kapag may nakasulat na kahilingan. Nakabatay ang panahon para maisalin ang hinihiling na dokumento sa pagiging kumplikado ng teksto. Ipapaalam sa mga nag-request ang tinatayang panahon kung kailan matatapos ang pagsalin. 

Para sa mga katanugan o sa tulong sa mga bagay na kaugnay sa pag-access sa wika puwedeng kontakin si:

  • Port of San Francisco Language Access Liaison:

Lahat ng mga reklamo tungkol sa wika ay kailangang ipadala sa Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs (OCEIA). Kung gustong maghain ng reklamo ng LEP, puwede siyang maghain ng reklamo laban sa Port sa OCEIA sa pamamagitan ng email, telepono, fax o US mail. Puwedeng makuha ang mga form sa wikang Ingles, Ruso, Espanyol at Filipino. Puwedeng makuha ang mga form sa:  http://sfgov.org/oceia/lao-complaint-process-multilingual

Ang mga reklamo ay puwedeng ipadala sa:

Telepono: 415.581.2360  Fax: 415.581.2351
Email: civic.engagement@sfgov.org 
Mail: Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs, 50 Van Ness, San Francisco, 94102